AS BOTICAS DE PRIMEIROS AUXILIOS

ORDE TAS/2947/2007, do 8 de outubro pola que se establece a subministración ás empresas de boticas de primeiros auxilios con material de primeiros auxilios en caso de accidente de traballo como parte da acción protectora do sistema da Seguridade Social.

A Orde TAS/2947/2007, do 8 de outubro, establece a subministración ás empresas de boticas con material de primeiros auxilios en caso de accidente de traballo, como parte da acción protectora do sistema da Seguridade Social. Esta norma vén a restablecer e confirmar de xeito expreso o carácter obrigatorio das boticas para primeiros auxilios.

O contido das boticas forma parte da prestación de asistencia sanitaria da Seguridade Social), e pode ser facilitados polas entidades xestoras e as mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social á empresa de cuxos traballadores asuman a protección polas continxencias profesionais. (art. 11 do Decreto 2766/1967 de asistencia sanitaria e ordenación dos servizos médicos no réxime Xeneral da Seguridade Social).

Os lugares de traballo disporán de material para primeiros auxilios, que deberá ser adecuado, en canto á cantidade, características, número de traballadores, riscos a que estean expostos e ás facilidades de acceso ao centro de asistencia médica máis próximo. O material e locais de primeiros auxilios deberá estar claramente sinalizado.

A botica de primeiros auxilios que se entregará ás empresas deberá conter desinfectantes e antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tesoiras, pinzas e luvas desbotables.

O material de primeiros auxilios revisarase periodicamente e irase repoñendo tan pronto como caduque ou sexa utilizado.

A botica de primeiros auxilios vai supoñer o medio polo que o traballador accidentado obtén a primeira manifestación de asistencia sanitaria que ha de percibir da Seguridade Social.