Lembra que…

… A maior parte dos accidentes debidos a CAÍDAS DE PERSOAS, GOLPES, CORTES E CHOQUES CONTRA OBXECTOS, prodúcense por falta de ORDE E LIMPEZA no posto de traballo.

En calquera actividade laboral, para conseguir un grao de seguridade aceptable, é indispensable manter a orde e a limpeza. ¿Cantos golpes e caídas se producen diariamente nunha empresa por unha “parvada”, como un chan escorregadizo, un caixón aberto ou a perenne caixa situada no medio do corredor?

Manter o lugar de traballo limpo e ordenado é un principio básico de seguridade. Para axudar a cumprir este obxectivo, presentamos a continuación unhas normas básicas que se fundamentan en catro principios: eliminar o innecesario e clasificar o útil; acondicionar os espazos de traballo para gardar e localizar o material doadamente; evitar ensuciar para non ter que limpar despois; establecer normas que favorezan a orde e a limpeza.

 

NORMÁS BÁSICAS

 • Recoller as ferramentas de traballo en soportes ou estantes adecuados que faciliten a súa identificación e localización.
 • Delimitar as zonas de traballo, ordenar e marcar a situación das cousas utilizando sinais normalizados e códigos de cores.
 • Non amorear nin almacenar materiais en áreas de paso ou de traballo; hai que retirar os obxectos que obstrúan o acceso destas zonas e sinalizar as vías de circulación mediante bandas brancas ou amarelas pintadas no chan.
 • Realizar a limpeza dos locais, as máquinas, as ventás, etc. Se é posible, fóra das horas de traballo. Extremar a limpeza de ventás e bufardas para que non impidan a entrada de luz natural e escoller superficies de traballo e de tránsito doadamente lavables.

CONSELLOS PRÁCTICOS RELACIONADOS COA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.

Na maior parte das empresas, as operacións de carga e transporte manual de materiais é un traballo frecuente que dá lugar a lesións dolorosas e custosas. A continuación expoñemos unhas recomendacións xerais:

 1. Utilizar axuda mecánica mellor que manual, sempre que sexa posible para manipular as cargas.
 2. Nas tarefas moi repetidas débese diminuír o peso manexado ou senón diminuír a frecuencia e establecer pausas.
 3. Evitar manexar cargas cos brazos moi separados do corpo, o tronco xirado ou moi flexionado.
 4. Non manipular cargas de forma repetida cos brazos por enriba dos ombreiros.
 5. Non manexar pesos elevados en posición sentada.
 6. Utilizar a vestimenta, o calzado e os equipos axeitados.

Recomendacións manexo de cargas pesadas:

 1. O peso máximo recomendado en traballos habituais de manipulación de cargas é 25 kg.
 2. Observar a forma e tamaño, posible peso, puntos de agarre, antes de empezar a cargar.
 3. Pedir axuda a outros se o peso da carga é excesivo.
 4. Situar a carga preto do corpo en todo momento.
 5. Se ten que levantar unha caixa ou bidón, manteña un pé separado cara a atrás, para poder retiralo se a carga bascula.
 6. Antes de levantar a carga, debe manter as costas rectas.
 7. Ao levantar, primeiro estenda as pernas e logo endereite o resto do corpo.
 8. Cargue simetricamente.
 9. Non xire o tronco nin adopte posturas forzadas mentres carga.
 10. Suxeite firmemente a carga.
 11. Procure non efectuar xiros ao levantar a carga.
 12. Faga rodar ou deslice a carga se é posible.
 13. Se utiliza cargas con arestas, utilice luvas.