Salud laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. 3ª ed.

Ref. LB-74

Autores: Benavides, F.G., Ruiz Frutos, C., García, A.M., Delclós J.

Edición: 2007 : Páxinas: 483

 

Os obxectivos fundamentais do estudo e da práctica da saúde laboral son tres: conservación do benestar físico, social e mental en relación coas condicións de traballo; control destas condicións, co fin de garantir unha seguridade total no traballo, e compatibilidade do ambiente laboral coas capacidades de cada traballador. Este libro, que se presenta na súa 3ª edición, intenta conter esta complexa mensaxe.

 

 

La prevención del ruído en la empresa

Ref. LB-64

Páxs.: 285

Autor: Pedro Mateo Floría

 

Este libro pretende axudar a todas aquelas persoas que dentro da empresa teñen responsabilidades en materia de prevención de riscos laborais, como son as xefaturas de produción, persoal, compras, mantemento, deseño, técnicos de prevención, delegados de prevención, etc. Nas súas páxinas abórdanse temas tan interesantes como a medición do ruído e os instrumentos a utilizar, a avaliación dos efectos do ruído para a saúde dos traballadores, as medidas técnicas e organizativas para o control do ruído, os equipos de protección individual e o control da función auditiva.

 

OHSAS 18001:2007. Sistemas de gestión da seguridad y salud en el trabajo

 

 

 

 

Ref. LB-256

Autor: Grupo de Proxecto OHSAS – AENOR

Edición: 2007 : Páxinas: 30

 

O estándar OHSAS 18001:2007 establece os requisitos que debe cumprir un sistema xestión de seguridade e saúde no traballo para que as organizacións poidan controlar eficazmente os riscos asociados coas súas actividades, mellorando o seu desempeño de forma continua.

 

Os cambios incluídos nesta edición:

 

- Maior importancia ao termo “saúde” equiparándoo co de “seguridade”

- Novas definicións tan relevantes como “incidentes”, “riscos, “avaliación de riscos”, así como unha

profunda revisión da terminoloxía xa existente.

- Novos requisitos relativos á participación e consultoría, así como á investigación de incidentes.

- Inclusión da cláusula “Avaliación de cumprimento” aliñada coa Norma ISO 14001.

- Maior compatibilidade coas normas UNE-EN ISO 14001:2004 e UNE-EN ISO 9001:2000

 

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Este manual pretende, precisamente, poñer disposición do mundo laboral, a xeito de guía, un conxunto amplo de procedementos preventivos, acompañados de criterios e pautas de actuación de cara a facilitar o seu deseño, adecuándoos aos intereses e necesidades de cada organización.Non se trata de que todos os procedementos contidos neste texto haxan de implantarse necesariamente.

En primeiro lugar hai que destacar que só son esixibles documentalmente aqueles que a regulamentación referencia dun xeito concreta. A súa conveniencia virá determinada polo tipo de actividade empresarial, os seus riscos, o tamaño da empresa e tamén pola súa cultura empresarial.

As pequenas empresas requiren un limitado número de procedementos documentais, tales como os que se apuntaban no libro Gestión de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas, editado no ano 2002 polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo. En cambio, as empresas de maior tamaño, por razóns, fundamentalmente, de organización e comunicación, requiren un maior número de procedementos documentais. En todo caso, é importante non caer nunha burocratización do sistema. Non hai que esquecer que os procedementos son só unha ferramenta de traballo útil pero non suficiente.

A prevención de riscos laborais para ser efectiva ha de basearse no compromiso da dirección e na confianza de todos os membros da organización, a tomar conciencia e comprobar que cumprindo coa legalidade, tamén se están a reducir custos considerables e se está a xerar eficiencia e valor na actividade empresarial.